Ανοσολογικό – Ιολογικό

Στο Ανοσολογικό-Ιολογικό μας τμήμα διενεργούνται όλες οι ορολογικές εξετάσεις για τη διερεύνηση νοσημάτων και καλύπτουν τους τομείς ανοσοχημείας, ανοσοκυτταρολογίας, αυτοανοσίας και ιστοσυμβατότητας.

Σε συνεργασία με άλλα τμήματα στο Ανοσολογικό-Ιολογικό μας τμήμα πραγματοποιείται ολοκληρομένη διερεύνηση όλων των εξεταζομένων νοσημάτων.

Μενού