Παιδικό check-up 30€

Εργαστηριακός Έλεγχος Παιδιών

Γενική αίματος
Σάκχαρο
Σίδηρος
Φερριτίνη
Χοληστερίνη
HDL
LDL
Τριγλυκερίδια
SGOT
SGPT
Γενική ούρων

Τιμή 30€

Μενού